PŘEHLED VÝZNAMNÝCH REALIZOVANÝCH AKCÍ

Investor ŘSD

M – Silnice a.s. - Přeložka VTL plynovodu DN 300 pro stavbu D35 Opatovice - Časy

Realizace přeložky VTL plynovodu PN 40 (1 x DN300) a přepojení během krátkodobé odstávky se stoplováním při nesníženém tlaku na stávající VTL síťě distribučních plynovodů společnosti GasNet.

Strabag a.s. - Výstavba VTL plynovodů VTL pro stavbu D35 Opatovice – Časy

Provedení 4 objektů přeložky VTL plynovodů PN 40 (3 x DN100 a 1 x DN150) a přepojení během krátkodobé odstávky stoplováním při nesníženém tlaku na stávající VTL sítě distribučních plynovodů společnosti GasNet.

EG.D a.s. - Přeložky ČB, Jížní tangenta 

Výstavba 2 objektů výškových přeložek VTL plynovodu DN150 a DN250 v letech 2021 a 2022 na distribuční síti EG.D pro výstavbu silničního obchvatu Českých Budějovic – přivaděč k dálnici D3. Potrubí bylo ukládáno v celé délce do tr. ocelových chrániček a ukládáno do hloubky 2-3,5 m pod budovaný silniční tah. Potrubí bylo přepojeno s využitím plnohodnotných ocelových obtoků oboustranným stoplováním za plného tlaku během 1 dne.

Strabag a.s. - Výstavba magistrálních přeložek pro stavbu silničního obchvatu - stavby „I/38 Církvice, obchvat“ (2020-2022)

Výstavba přeložek ropovodu Družba DN 500 společnosti MERO ČR, a to v místě budoucího křížení nové komunikace. Dílo muselo být realizováno a dokončeno v období krátké odstávky hlavního vedení ropy do rafinérie Litvínov. Součástí prací bylo vytláčení ropy z úseku ropovodu mezi trasovými uzávěry a následná dekontaminace a čištění potrubí mezi přeložkami.

Přeložky a ochrana VVTL plynovodu DN 500 společnosti NET4GAS 4x. Realizace byla podmíněna a přepojena v krátkodobé odstávce provozu plynovodu vyjednanou pro účely této stavby. Plyn z odstavovaného plynovodu přečerpán do okolní transitní sítě.

PORR - Přeložka D11 1107 Smiřice – Jaroměř

Provedení realizace 4 stavebních objektů přeložek VTL plynovodů PN 40 (1 x DN100, 2 x DN150, 2 x DN200) a přepojení na stávající sítě distribučních plynovodů spol. GasNet.

Vršanská Uhelná - Chráničky pod pásovými dopravníky a žel. vlečkou

Svařování, pokládka velkoprůměrových  ocelových chrániček 6 ks ( dimenze DN 300-DN 900) pro budoucí uložení přeložek ropovodu DN 500, 2 x VTL plynovodu DN500, 1 x C4frakce DN 150, 1 x Etylénovod DN250, 1 x produktovod DN 300. Prováděno během krátkodobých odstávek přepravy uhlí přes žel. Vlečku a pásový dopravník.

Čepro - Výstavba inženýrských sítí Most – produktovod  DN300

Výstavba podzemní trubní přeložky produktovodu DN 300 PN 63 ( nafta/benzín) společnosti ČEPRO a. s. v areálu Vršanské uhelné a. s. ( investor)  v délce 4,9 km a přepojení při odstávce produktovodu ( 2 dny).

MERO - Výstavba inženýrských sítí Most - ropovod DN500

Výstavba části trubní přeložky ropovodu DN 500 PN63 společnosti  MERO ČR a. a. v areálu Vršanské uhelné a. s. (investor)  v délce 1,8 km, příprava pro přepojení.

E.ON - VTL Žirovnice - rek VTL plynovodu – I. Etapa

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 150  PN 40 v délce 1,1 km, zahrnující zemní práce,  odstavení a demontáž stávajícího potrubí, svařování a pokládku nového potrubí, propojení se stávající sítí po tlakových zkouškách. Realizováno pro společnost E.ON Distribuce a. s.

Demontáž stávajících měřících tratí a montáž nových clonových měřidel DN 500 PN 100 v hraniční předávací stanici ( HPS) Hora Sv. Kateřina

Investor NET4GAS s. r. o.

 • Bezjiskřivé řezání a demontáž stávajících měřících tratí č. 2 a 3 se clonovými měřidly
 • Vložení a montáž přivařením nově dodaných měřících clonových měřidel se vstupním a výstupním potrubím DN 500 PN 100, propojení svařováním (garanční propoje se 100% NDT kontrolou svarů), vše při krátkodobé provozní odstávce.
 • Těsnostní zkouška médiem po propojení, kontrola těsnosti impulzních vedení, zprovoznění, protikorozní ochrana povrchu potrubí a drobné stavební úpravy.
 • Kompletní zajištění akce včetně přepravy měřících tratí (nadrozměr) do místa určení.

Nový řídící systém ropovodu Družba a Centrálního tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves

Investor MERO ČR, a. s.

 • Instalace nových odběrných míst pomocí „hot tapping“ na potrubí ropovodu, skladovacích nádrží s ropou za provozu pro instalaci nových měřících prvků (snímače teploty, tlaku, průtoku ….)
 • Instalace podpěrných konstrukcí na skladovacích nádrží pro měření hladiny ropy v nádrži, snímání hladiny dešťové vody na pontonových střechách nádrží vše za provozu nádrží.
 • Vše Speciální práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 0, 1, 2).
 • Impulzní nerezové vedení měřených veličin (tlaku ropy) záznamových a vysílacích zařízení.

HK, Horkovod A – Rekonstrukce mezi TB 4021 a 5061, Pivovarské n. 

Investor Elektrárna Opatovice nad Labem (EOP)

 • Rekonstrukce páteřní trasy horkovodního potrubí v bezkanálovém provedení při odstávce provozu horkovodu.
 • Práce spočívali v demontáži stávající ocelové roury 2 x DN 400, položení nového horkovodního potrubí ( PIP Uponor 2 x DN400) v délce cca 210 bm, jako náhrada za stávající kanálovou trasu vedenou v centru Hradce Králové.
 • Po kompletaci nového úseku potrubí a provedení 100% NDT kontrolovaných svarů metodami (MT,RT) provedení tlakových zkoušek zhotovených úseků a napojení na stávající trasu horkovodu pomocí garančních propojů.

Nová měřící stanice ropovodu IKL DN 700 v Centrálním tankovišti ropy (CTR) Nelahozeves

 • Zajištění kompletních dodávek pro výrobu a napojení nové měřící stanice ropy  se 3 měřícími řadami DN 200 s hmotnostními průtokoměry Promass.
 • Zajištění stavební části a připravenosti pro výstavbu měřící stanice ropy včetně propojovacích větví DN 500
 • Dílenská výroba a montáž sestavy měřících řad a kompletace v místě montáže – CTR Nelahozeves.
 • 100% NDT kontroly provedených svarů (MT, UT, RT), tlakové dílčí zkoušky úseků.
 • Výstavba nadzemních potrubí DN 500 PN 63 v celkové délce cca 130 m pro přívod ropy do nové měřící stanice a výstup z měřící stanice.
 • Napojení měřící stanice po jejím dokončení do stávající technologie formou „ ostrý propoj“ během krátkodobé odstávky provozu ropovodu, garanční svary.

Zprovoznění měřící stanice, komplexní zkouška funkčnosti. Obslužné kovové konstrukce ovládacích a měřících prvků nové stanice, konstrukce přečerpávacích stanic ropovodu Družba v ČS Nové Město u Kolína, Velká Bíteš

Investor MERO ČR a. s.

 • Kompletní rekonstrukce potrubních úseků, instalace a technologické napojení nových čerpadel s jmenovitým výkonem 800 m3/hod., vyprazdňování a nejiskřivé řezání pro výřezy potrubí a armatur. Montážní práce byly prováděny za provozu bez narušení přepravy ropovodem Družba.

Instalace měřících potrubních tratí ropovodu - ČS Litvínov, Kralupy nad Vltavou, ČS Klobouky, terminál PARAMO Pardubice

Investor MERO ČR a. s.

 • Odstavování a vypouštění úseků potrubí, výřezy a utěsňování potrubí, svařování nových potrubních uzlů s armaturami a průtokoměry, napojení a zprovoznění měřících tratí. (instalace měřících systémů Endress+Hauser).

Nejiskřivé řezání plynovodů a produktovodů pro výměnu poškozených potrubí

 • Nejiskřivé řezání potrubí přímočarou pilou DN 150-300 a frézou DN 350-1100 v provedení EX.

Rehabilitace potrubí ropovodu Družba DN 500 a DN 700 

Investor TRANSPETROL a. s., Slovensko

 • Vyhodnocení, odborné posouzení, defektoskopie a opravy defektů potrubí kompozitními objímkami Clock Spring bez omezení provozu potrubí! Jedná se o práce provedené po inspekci potrubí inteligentním ježkem.

Oprava VVTL plynovodu DN 700 - investor SPP - distribucía a. s., Slovensko

 • Oprava defektu s úbytkem kovu kompozitní technologií Clock Spring bez omezení provozu potrubí.

Potrubní propojení pro stacionární etalon měření ropy- měření průtoku ropy mezi SR a ČR ropovodem Družba v ČS Klobouky u Brna - investor MERO ČR, a. s.

 • Odstavování a vypouštění úseků potrubí, výřezy a utěsňování potrubí během odstávek z provozu pro svařování a montáž nové potrubní technologie s armaturami, měřidly a etalonem. Všechny činnosti v Ex prostředí za využití speciálních zařízení a postupů.

Instalace návarků-odběrů a montáž snímačů tlaku, teploty a průtoku.

 • Navrtání vysokotlakého potrubí DN 500 a zprovoznění technologie včetně komplexních zkoušek a 100% NDT kontrol provedených svarů, nátěry nových potrubí. Montážní práce byly prováděny za provozu čerpací stanice.

Výměny armatur DN 500 PN 63 ropovodu Družba - investor MERO ČR, a. s.

 • Provedení výřezu stávajícího netěsného kulového kohoutu při odstávce ropovodu, řezání v Ex provedení v prostředí s nebezpečím výbuchu, speciální utěsňování potrubí pro vsazení a přivaření nové armatury, 100%NDT kontrola provedených svarů a nátěry nových potrubí a armatury. Jedná se o práce typu ostré propoje.

Technická opatření pro přejezd rypadla K54 ( typ KU800B, hmotnost ~ 1500 t) a PVZ přes podzemní sítě Hořanského koridoru

Investor Vršanská uhelná, a. s.

 • Zemní a výkopové práce potrubí a kabelů. 
 • Instalace potrubních chrániček na 3 dálkovodech Unipetrolu a Synthosu ( 2 x DN150, 1 x DN 250), na každém potrubí v délce přes 40 m pro přejezd těžkotonážního rypadla.
 • Instalace kabelových chrániček dálkových kabelů ČEPRO, UPC, Unipetrol v místě přejezdu.
 • Technické zajištění potrubí vysokotlakého plynovodu DN 500 spočívající v provedení mikropilot a položení panelů přes potrubí v místě přejezdu, vše dle projektu společnosti Báňské projekty Teplice, a. s.
 • Testování stavu chrániček při přejezdu tenzometrickým měřením ve spolupráci s ČVÚT Praha s vyhovujícím výsledkem.

Výměna nadzemních armatur DN 500 a DN 400 PN 63 na CTR Nelahozeves

Investor MERO ČR, a. s.

 • Provedení odstavení a odpuštění potrubní technologie pro výřez armatur, provedení demontáže armatur nejiskřivým řezáním, utěsňování a čištění potrubí pro vložení a přivaření nových armatur, 100%NDT kontrola provedených svarů, nátěry potrubí a armatur.

Rozšíření stabilního hasicího zařízení na CTR Nelahozeves

Investor MERO ČR, a. s.

 • Výstavba a montáž nového nerezového potrubí dimenzí DN 65 až 250 pro přívod hasící směsi do potrubní technologie přepravy ropy na centrálním tankovišti ropy, 100%NDT kontrola provedených svarů.
 • Instalace snímačů, armatur a pěnotvorných hubic od f. CACCIALANZA Itálie a komplexní zkoušky provozuschopnosti k hasícím účelům.

By-pass vystřelovacích a přijímacích komor magistrální trasy ropovodu Družba a IRČ v ČS Kloboky, ČS Velká Bíteš, ČS Nové Město u Kolína

Investor MERO ČR, a. s.

 • Odstavování a vypouštění úseků potrubí s ropou, nejiskřivá demontáž (řezání) potrubí od ropy, vyčištění komor DN 700 od ropných zbytků, výstavba a svařování nového potrubí za provozu technologie.
 • Napojení nového potrubí DN 300 do stávající technologie při odstávce provozu trvající 48 hod., provedení výřezů, vsazení tvarovek a jejich přivaření, výměna armatur. 100%NDT kontrola svarů, nátěry potrubí a armatur.

Výměna armatur DN 700 PN63 na ropovodu IKL, úpravy betonových šachet a vystrojení dle projektu

Investor MERO ČR, a. s.

 • Provedení výřezu kulového kohoutu DN 700 ropovodu IKL při odstávce provozu, řezání armatury v provedení Ex v prostředí s nebezpečím výbuchu, čištění potrubí od ropných látek, utěsňování otevřených konců pro vložení a přivaření nové uzavírací armatury ( deskové šoupě DN 700), 100%NDT kontrola provedených svarů, nátěry potrubí a armatury, zprovoznění el. ovládání ve spolupráci s f. Bohemia Müller s. r. o.
 • Stavební úpravy dna šachty a zvýšení výšky šachty nabetonováním stěn pro vložení nové armatury, výroba a montáž nových ocelových konstrukcí pro obslužnost šachty.​

Přeložka ropovodu Družba DN 500, demontáž odstaveného potrubí

Investor MERO ČR, a. s.

 • Výměna úseku potrubí z důvodu nedostatečného krytí nad potrubím.
 • Zemní a výkopové práce pro uložení nového potrubí, zajištění stávajícího potrubí proti sesuvu.
 • Svařování, NDT kontroly svarů 100%, izolování svarů a pokládka nového potrubí DN 500 v potrubním koridoru v celkové délce cca 120 m.
 • Přepojení nového úseku potrubí na ropovod Družba při krátkodobé odstávce provozu.
 • Demontáž a ekol. likvidace odstaveného úseku potrubí.

Vysazení odbočky produktovodu v areálu fy SYNTHOS, Kralupy n. Vlt. 

Objednatel CHEMOPROJEKT a. s.

 • Defektoskopická kontrola místa, přivaření návarku DN 100 na potrubí DN 300 pod produktem za provozu ( kapalný acetonitril).